Utvärderingar

Vi utför samhällsekonomiska utvärderingar, process- och effektutvärderingar på uppdrag främst av olika Samordningsförbund, kommun/stad, landsting/region, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I allt fler insatser med finansiering från Europeiska Socialfonden. Vi genomför också rehabiliterings- och personalekonomiska analyser och utvärderingar på uppdrag av offentliga och privata arbetsgivare.

Vi genomför också mer omfattande uppdrag med koppling till vår kompetens inom utvärdering.

Vi har t.ex. utvecklat en modell för samhällsekonomisk utvärdering av integrationsinsatser på uppdrag av Samordningsförbundet RAR i Sörmland och genomfört genomlysningar av ett par Samordningsförbund hela verksamhet.

På uppdrag av ett par av Sveriges största städer har vi också utvecklat modeller för att dels utvärdera arbetsmarknadsinsatser, dels för att utforma och planera ett bostadsområde med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Vi utvärderar främst åtgärder med fokus på:
  • individer i utanförskap som oftast också står långt från arbetsmarknaden.
  • anställda med risk för ohälsa eller i behov av rehabiliteringsinsatser.
  • andra sociala insatser inom välfärden.
samhällsekonomiska utvärderingar
Verksamhetsutveckling
​Samhällsekonomisk utvärdering

Payoff har en egen modell för samhällsekonomisk utvärdering, NyttoSam. Den är väl beprövad och har använts för att genomföra ett hundratal utvärderingar av olika satsningar inom välfärden för att synliggöra nyttan för samhället, parterna och individerna. Vi utgår från vilken förändring insatsen lett till för individerna som ingår i målgruppen för insatsen. Vi har också utvecklat en webbstöd för att underlätta genomförandet av utvärderingen tillsammans med våra uppdragsgivare.

Beroende på insatsens eller verksamhetens inriktning och målgrupp, genomförs utvärderingen som en jämförelse mellan ett före- och efterläge eller med hjälp av ett s k alternativscenario. Vi kan också genomföra utvärderingen med stöd av typfall. I NyttoSam har vi även utvecklat ett eget klassificeringssystem för att jämföra utfallet av en viss insats relativt liknande insatser. Genom en känslighetsanalys kan vi också bedöma en insats hållbarhet.

Om vi inte parallellt genomför en effekt- och lärande utvärdering genomför vi också en analys av en insats strategiska och strukturella värde. Vi använder då ett egenutvecklat, verktyg LISE-analysen med fokus på Lärande, Implementering och Strategiska Effekter. Målet med analysen är att den skall komplettera och förklara de ekonomiska nyckeltalen för att Payoff i rapporten skall kunna redovisa framgångsfaktorer, mervärden och förslag till hur insatsen skall kunna leda till strukturella förändringar och hållbarhet.

En lämplig rapport för att närmare sätta sig in i vad en samhällsekonomisk utvärdering innebär är Föreningen NNS rapportserie 2015:1, ”Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom Samordningsförbunden –  perioden 2007 – 2014”. Rapporten finns att ladda ner eller beställa här.

Process, effekt- och lärande utvärdering

Vi genomför också effekt, process- och lärande utvärderingar med fokus på att insatsen om möjligt skall leda till en strategisk och strukturell förändring genom att arbetsmetoder, samverkan och mervärden tas tillvara och implementeras och sprids. Denna tjänst innebär att vi närmare följer projektets process och att projektet ”ligger rätt” relativt syfte och mål och vad som slutligen skall uppnås. I en effektutvärdering är fokuset i första hand att följa upp och redovisa vad projektets aktiviteter lett till, resultatet på kort sikt och möjliga långsiktiga effekter. Dessa typer av utvärderingar är vanliga främst i olika projekt med finansiering från Europeiska Socialfonden. Dessa utvärderingar kompletterar med fördel den samhällsekonomiska utvärderingen.

Rehabiliterings- och personalekonomi

Rehabiliteringsekonomiska utvärderingar och analyser på uppdrag av arbetsgivare eller projekt som riktar sig till anställda. Exempel på inriktning av uppdraget kan vara att beräkna värdet av främjande, förebyggande eller tidiga insatser för att skapa hälsa och lönsamhet i verksamheten.

​Rapport

Resultatet av utvärderingarna presenteras i en utförlig skriftlig rapport, som tillsammans med övriga utvärderingar kan ligga till grund för beslutsfattare, projektägare m fl, så att de kan följa upp att verksamheten bedrivits effektivt och vad som skall hända efter avslutad insats.