Referenser

Vi lämnar gärna referenser till uppdrag som vi genomfört och om möjligt även den rapport i vilken uppdraget redovisats. Samordningsförbunden är och förblir (förhoppningsvis) vår största kund. Genom att förbunden finansieras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun/stad och landsting/region har vi en gedigen erfarenhet av att arbeta med olika uppdrag kopplade till dessa parter. Vi har även genomfört ett flertal uppdrag på uppdrag av aktörerna var för sig.

Vårt vanligaste uppdrag innebär att vi genomför en samhällsekonomisk utvärdering inklusive en strategisk effektanalys av satsningar inom välfärdssektorn. För att få en introduktion i hur vi arbetar med samhällsekonomisk utvärdering rekommenderar vi att ni tar del av den sammanställning av 58 olika samhällsekonomiska utvärderingar som vi genomfört på uppdrag av Nationella nätverket för samordningsförbund. Rapporten ”Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden – perioden 2007 till 2014” finns att ladda ner eller beställa här.

”Det lönar sig” är en rapport i vilken Payoff på uppdrag av Temagruppen Unga i arbetslivet sammanställt resultatet av 28 samhällsekonomiska utvärderingar med unga vuxna som målgrupp. Rapporten finns att ladda ner här.  I en uppföljande studie utvärderades resultatet av projekten efter att två år gått. ”Det lönar sig II” kan laddas ner här.

Projekt EKUSIA är vårt hittills största uppdrag. Payoff utvecklade en webbaserad plattform för att utvärdera integrationsinsatser. Samordningsförbundet RAR Sörmland var vår uppdragsgivare och i dagsläget pågår flera projekt som skall nyttja och fortsätta att utveckla EKUSIA i praktiken. Kontakta gärna RAR för mer information.

En av Sveriges största städer och dess arbetsmarknadsenhet använder idag en anpassad version av NyttoSam för att följa upp och utvärdera arbetslivsinriktade insatser. Kontakta oss för mer information hur vi kan göra motsvarande för din verksamhet.

För uppdrag som avser verksamhetsutveckling, processtöd, genomlysning och utvärdering av olika verksamheter och vill vi att ni kontaktar oss direkt för en diskussion kring syfte och mål för ett tänkt uppdrag. Vi kan då närmare beskriva hur vi arbetar och även presentera ett möjligt upplägg och referera till tidigare genomförda uppdrag. Motsvarande gäller utvärderingar med fokus på lärande, resultat och effekter och följeforskning.

Vi har genomfört vår certifieringsutbildning i NyttoSam vid ett stort antal tillfällen. Den genomförs under två dagar och anpassas efter målgruppens behov. Referenser finns kopplat både till offentlig och privat sektor. Vad gäller föreläsningar genomförs de med fokus på vad kunden önskar och specificerat. Vi lämnar referenser om så önskas med koppling till ert tänkta uppdrag.

För att bredda vår kompetens i ett uppdrag eller i mer omfattande utvärderingar samarbetar vi med andra konsultföretag i branschen. Några företag nyttjar även vår samhällsekonomiska utvärderingsmodell NyttoSam genom att de certifierats som användare.