076-830 05 29 info@payoff.se

Föreläsning och utbildning

Föreläsning och workshop

Vi åtar oss föreläsningar och genomför en workshop med anknytning bl.a. till samhälls- och rehabiliteringsekonomi. Vanligast är att föreläsningen riktar sig till beslutsfattare och övriga verksamma inom offentliga sektorn med behov av ökad kompetens inom samhällsekonomi. Tanken är att föreläsningarna skall fokusera på nyttan av sociala satsningar och att kostnader skall ses i ett investeringsperspektiv. Vårt mål är att deltagarna skall reflektera, argumentera och agera för ett mer konstruktivt sätt när det gäller den sociala verksamheten. ​

Temat för våra föreläsningar kan t ex vara: ”Vad kostar det att inte samverka?” eller ”Har vi råd att inte satsa på våra ungdomar”? Vi har idag en stor ungdomsarbetslöshet och många av våra ungdomar riskerar att hamna i ett utanförskap. Det pågår många projekt och verksamheter som jobbar med att inkludera unga vuxna. Här kan seminarier och föreläsningar riktade både till privata, offentliga och ideela arbetsgivare och offentliga sektorn vara ett sätt att underlätta inträdet i arbetslivet för arbetslösa. ​

Alternativt kan föreläsningen rikta sig till arbetsgivare och handla om rehabiliterings- och personalekonomi. Dessa föreläsningar kan t. ex. fokusera på skillnaden i värdet av främjande och förebyggande åtgärder, tidiga och sena rehabiliteringsinsatser.

Vi har också kompetens inom CSR och hållbart företagande, vilket gör att vi kan genomföra föreläsningar med fokus på en verksamhets sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkan.​

Utbildningar

På uppdrag genomför vi också utbildningar. Vår mest efterfrågade utbildning är vår Certifieringsutbildning i NyttoSam. Målgrupp är i första hand anställda i offentliga sektorn som arbetar med uppföljning, analys och utvärdering av olika satsningar inom välfärden. Utbildningen genomförs normalt under två dagar och innebär också att deltagaren genomför en samhällsekonomisk utvärdering med koppling till den egna organisationen. När utvärderingen är klar och godkänd av Payoff utfärdas ett certifikat till deltagaren vilket innebär att deltagaren och dennes verksamhet har egen kompetens att fortsätta och genomföra utvärderingar.

Vi genomför utbildningar på uppdrag av arbetsgivare, högskolor och universitet. Dessa uppdrag gäller främst inom samhälls- och företagsekonomi. ​

Kontakta oss gärna för hur vi skulle en lägga upp och genomföra en utbildning eller föreläsning för din organisation.

Kontakta oss

11 + 12 =